logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRAWA PACJENTA

(wyciąg z Karty Praw Pacjenta)

Pacjent ma prawo do:

 1. Poszanowania jego wartości ludzkich:

  1. Każdy ma prawo do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej,

  2. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia na poziomie, jaki zapewniają działania w zakresie prewencji i opieki zdrowotnej, oraz do wykorzystania możliwości osiągnięcia najlepszego możliwego poziomu zdrowia.

 2. Informacji o stanie zdrowia:

  1. Pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach leczenia oraz rokowaniu,

  2. Pacjent ma prawo za pośrednictwem leczącego go lekarza, do wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby.

 3. Wyrażania zgody na zabiegi i leczenie:

  1. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody lub odmowy ich udzielania na badania lekarskie, badania diagnostyczne, zabiegi operacyjne lub inny zabieg lekarski zlecony przez lekarza dla celów diagnostycznych, lub na inne czynności medyczne i pielęgnacyjne oraz do pełnej informacji o ich celu, charakterze i stopniu ryzyka, a także prawo do wyrażania zgody lub odmowy jej udzielenia na umieszczenie w szpitalu lub innym stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

 4. Intymności i poszanowania godności:

  1. Wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia, a także wszelkie inne informacje natury osobistej muszą pozostać poufne, nawet po śmierci,

  2. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do tego, aby przy udzielaniu świadczeń był obecny tylko niezbędny personel medyczny oraz aby poszanowano jego prywatność poprzez umożliwienie udzielania świadczeń w osobnym pomieszczeniu lub miejscu odosobnionym.,

 5. Opieki i leczenia:

  1. Pacjent ma prawo, aby lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny udzieliły świadczenia zdrowotnego bez zbędnej zwłoki,

  2. Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej przez członka rodziny lub przez inną wskazaną przez siebie osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób w tym samym pomieszczeniu,

  3. Pacjent ma prawo do nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z osobami z zewnątrz z ogólnie dostępnego telefonu, a w wyjątkowych sytuacjach z telefonu służbowego,

  4. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwienia uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu, a w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w jego odczuciu zagrożenia życia, aby szpital niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby lub instytucje oraz duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwił z nim osobisty kontakt.

 6. Prawa pacjenta nieletniego:

  Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi dorosłemu, z tym że:

  1. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub odmowy na świadczenia zdrowotne, które mają być udzielone nieletniemu pacjentowi do lat 16, przysługuje osobom reprezentującym jego prawa - w myśl odrębnych przepisów,

  2. Zgoda na świadczenia zdrowotne pacjenta nieletniego, który ukończył 16 lat, wymaga potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa, jeżeli przepis wymaga wyrażenia zgody na piśmie.

 7. Składania skarg.

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka