logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

proj1

                                                    Opis projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest stworzenie ze Szpitala Powiatowego w Ostrowi

Mazowieckiej, nowoczesnej w pełni zinformatyzowanej jednostki. Dzięki realizacji

wszystkich zadań opisanych w projekcie znacznej poprawie ulegnie jakość świadczonych

usług. Wdrożone rozwiązania pozwolą racjonalnie zarządzać jednostką, obniżą koszty

funkcjonowania, usprawnią pracę personelu, poprawią dostęp do usług medycznych.

Do osiągnięcia wyznaczonych celów konieczne jest:

1. Wdrożenie narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence, które pozwolą zwiększyć

kontrolę nad organizacją pracy, rozwiązać problem z monitorowaniem lub analizowaniem

bieżącego finansowania, usprawni procesy organizacyjne finansowe i biznesowe.

2. Uruchomienie e- platformy systemu przeznaczonego dla kontrahentów i pacjentów

Szpitala. System składa się z trzech modułów e- pacjent, e- kontrahent, portal informacyjny.

E- pacjent daje możliwość prezentacji informacji o realizowanych usługach i dostępności, rezerwacji wizyt pacjentów, przegląd wyników badań laboratoryjnych, wysyłanie informacji SMS o zdarzeniach we wspomaganych procesach. E- kontrahent pozwala obsługiwać rejestr pacjentów kontrahenta, planować wizyty pacjentów, rejestrować zdalnie zlecenia, monitorować wykonanie usług. Portal informacyjny udostępnia podstawowe informacje o jednostce ochrony zdrowia, udostępnia informacje o programach profilaktycznych realizowanych przez jednostkę ochrony zdrowia. System e- platforma będzie w pełni zintegrowany z systemami funkcjonującymi w Szpitalu.

3. Wykonanie system kontroli dostępu do pomieszczeń który pozwoli zabezpieczyć dane przetwarzane w Szpitalu, które wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, są na wysokim poziomie zagrożenia. Kontrola dostępu do pomieszczeń pozwoli również zabezpieczyć przed kradzieżą sprzęt komputerowy, którego przy obecnym stopniu informatyzacji jest bardzo dużo.

4. Uruchomienie dodatkowych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

5. Wdrożenie systemu Unit Dose

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II.- Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Tytuł Projektu „Informatyzacja w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej”

Beneficjent -Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
                     w Ostrowi Mazowieckiej

Termin realizacji Projektu:  od 2009-01-30 do 2012-12-31

Całkowita wartość projektu - 2 011 586,97zł.
Wydatki/koszty kwalifikowane - 1 956 566,51zł.
Poziom dofinansowania - 85,00%
Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa )- 1 663 081,53zł.
Wkład wspólnotowy (EFRR) - 1 663 081,53zł.
Budżet państwa - 0,00.zł.
Środki prywatne - 0,00 zł.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2011-10-05

 

 

   Opis Projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest stworzenie ze Szpitala Powiatowego w Ostrowi
Mazowieckiej, nowoczesnej w pełni zinformatyzowanej jednostki. Dzięki realizacji wszystkich zadań opisanych w projekcie znacznej poprawie ulegnie jakość świadczonych usług.
Wdrożone systemy informatyczne pozwolą racjonalnie zarządzać jednostką, obniżą koszty funkcjonowania, usprawnią pracę personelu, poprawią dostęp do usług medycznych.

Do osiągnięcia wyznaczonych celów konieczne jest doposażenie Zakładu w sprzęt oraz nowatorskie rozwiązania informatyczne. Możliwe to będzie do realizacji dzięki realizacji planowanych w tym kierunku działań:

1.Modernizacja infrastruktury technicznej Zakładu

Aby umożliwić prawidłowe i pełne wykorzystanie nowych aplikacji niezbędne jest wykonanie poniższych zadań:
-rozbudowa oraz zwiększenie przepustowości sieci komputerowej przez wykonanie
nowych połączeń i punktów dostępowych oraz wymianę posiadanych switchy
nowoczesne gigabitowe urządzenia

-zakup serwerów i macierzy dyskowej do obsługi motoru baz danych oraz systemów
Informatycznych

-zakup stacji komputerowych i laptopów oraz terminali z ekranem dotykowym

-zakup drukarek

-instalacja i konfiguracja oprogramowania

-zakup sprzętu awaryjnego zasilania

-budowa sieci Hot Spot

2.Rozszerzenie funkcjonalności (dokupienie modułów) posiadanego Zintegrowanego
Systemu Informatycznego.

W ramach tego działania zostaną zrealizowane poniższe zadania:

•wymiana systemu obsługującego część administracyjną na Zintegrowany System
Informatyczny Obsługi Administracji:

-Środki Trwałe
-Księgowość
-Magazyn
-Kasa
-Rachunek Kosztów Leczenia
-Kadry
-Kalkulator Procedur Medycznych
-Rozliczanie z NFZ

•Dokupienie modułów systemu obsługującego część medyczną szpitala z
uwzględnieniem:

-Lecznictwa ambulatoryjnego
-Pracowni mikrobiologii
-Szpitalny Oddział Ratunkowy
-Blok operacyjny

•Wdrożenie i konfiguracja w/w systemów.

•Szkolenie personelu z zakresu obsługi w/w systemów.

•Utrzymanie systemów w wersjach odzwierciedlających aktualne wymogi prawne i
bieżące potrzeby placówki.

3.Zakup i wdrożenie Systemu Wspomagania Kierownictwa.

W ramach tego zadania zrealizowane będą:

•zakup licencji serwerowej systemu wspomagania kierownictwa

•wdrożenie i konfiguracja w/w systemów

•szkolenie personelu z zakresu obsługi w/w systemów

•utrzymane systemów w wersjach odzwierciedlających aktualne wymogi prawne i
bieżące potrzeby placówki.

4.Zakup systemu obsługi podpisu elektronicznego.
W tym celu zostaną zakupione:

•czytniki kart do podpisu elektronicznego, szacowana ilość to 80 sztuk

•imienne certyfikaty kwalifikowane dla lekarzy i pielęgniarek i personelu innego,
szacowana ilość 350 certyfikatów

5.zakup systemu Pracowni Diagnostyczno Obrazowej PACS/RIS (obecnie posiadana
na okres próbny)

6.zakup i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji dokumentów.
Na system taki składa się:

•centralna baza elektronicznej archiwizacji danych umożliwiająca wczytywanie
dokumentacji wysyłanej elektronicznie z systemu HIPOKRATES

•oprogramowanie udostępniające zarchiwizowane dane na autoryzowanych stacjach

•szczytanie istniejącej dokumentacji medycznej z formy papierowej na elektroniczną

 

 


 
 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka