logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Podmioty, którym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 z późn. zm.) SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej może udostępniać dokumentację medyczną:

 1. Pacjent,
 2. przedstawiciel ustawowy Pacjenta,
 3. osoba upoważniona przez Pacjenta,
 4. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 5. organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, NFZ, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci w ochronie zdrowia  - w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 6. wojewoda, konsultant krajowy, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, organy samorządów medycznych, medyczne towarzystwa naukowe, uczelnie medyczne, instytuty badawcze, specjaliści z poszczególnych dziedzin medycyny – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 7. upoważnione przez Powiat Ostrowski osoby wykonujące zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
 8. Agencja Oceny Technologii medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.),
 9. Agencja Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 447),
 10. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 11. uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

 12. organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

 13. podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

 14. zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

 15. komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowe komisje lekarskie oraz komisje lekarskie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległe Szefom właściwych Agencji,

 16. osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

 17. wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania,

 18. spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1,

 19. osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

 20. członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 i 1669), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,

 21. szkoła wyższa lub instytut badawczy – do wykorzystania w celu naukowym, jednakże bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka