logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej „RODO” – informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie poprzez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18).
  2. W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie poprzez nr centrali.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających na terenie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej oraz ochrony mienia.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego z mocy prawa oraz osoby, których dane zostały zarejestrowane – warunki i sposób ubiegania się o zapis określa regulamin monitoringu, zamieszczony na stronie www.szpitalostrowmaz.pl ,w zakładce „RODO”. Dostęp do danych z kamer na wjazdach na posesję ul. Duboisa 68 posiada również podmiot związany gwarancją na system parkingowy z automatycznym poborem opłat, celem bieżącej diagnozy i usuwania usterek.
  5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- art. 4b ustawy z dni 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.),

           - art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),

          - art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie braku woli, by Państwa dane były rejestrowane przez system kamer, należy rozważyć odstąpienie od przebywania w miejscach objętych monitoringiem.
  2. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  3. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  4. Zarejestrowane dane osobowe nie podlegają profilowaniu, nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  5. Dane przetwarza się przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące, a następnie zostają usunięte  poprzez nadpisanie obrazu na dysku.

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka