logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

 • SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej  udostępnia dokumentację medyczną:

a) pacjentowi,

b) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,

c) osobie upoważnionej przez pacjenta,

d) organom i podmiotom uprawnionym do dokumentacji na mocy przepisów prawa.

 

 • Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana :

a) osobie upoważnionej przez pacjenta za życia b) osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;

c) osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 

 •  Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in.:

a) do wglądu,

b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub skanu;

 

a) w Sekcji Statystyki Medycznej (SSM) - Budynek Administracji – parter  ,w dniach pn-pt. w godz. 8.00 – 15.35

b) w Powiatowej Przychodni Zdrowia (PPZ) ul. Okrzei 8 – w zakresie dokumentacji tej przychodni;

c) drogą e-mailową w formie skanu, na adres statystyka@szpitalostrowmaz.pl (zostaną przyjęte jedynie własnoręcznie podpisane wnioski).

d) drogą listową na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka z dopiskiem „STATYSTYKA”

 

 •  Wydanie dokumentacji następuje w Sekcji Statystyki Medycznej  / Powiatowej Przychodni Zdrowia , w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem, nie dłuższym jednak niż 7 dni licząc od daty złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz po okazaniu dowodu tożsamości.

Istnieje możliwość przesłania pacjentowi  kserokopii dokumentacji listem poleconym na koszt odbiorcy. (koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej- 12,50zł)

 

 • Jeżeli odbierającym nie jest pacjent ani osoba upoważniona w dokumentacji medycznej bądź przedstawiciel ustawowy,  wówczas wymagane jest upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej – (druk upoważnienia do pobrania).

 

 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Wysokość opłaty określona jest w Cenniku SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 • Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz. 1638 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015,poz.2069)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r.

 

Druki do pobrania

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej    >> pobierz <<
 2. Oświadczenie/upoważnienie pacjenta do odbioru dokumentacji medyczne   >> pobierz <<

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka