Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na zakup odczynników do badań grup krwi dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.

Zapytania ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 18.11.2020

Data nadania 24.11.2020

Data nadania 01.12.2020


Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Pakiet Nr 5 wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 31.01.2020

Data modyfikacji 06.02.2020

Data modyfikacji 13.02.2020


Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) Rozbudowa systemu parkingowego z automatycznym poborem opłat na terenie posesji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej .

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia 19.11.2019

Data modyfikacji 26.11.2019


O G Ł O S Z E N I E DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ  07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68  O G Ł A S Z A 

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH – APARATÓW RTG

Ogłoszenie o przetargu

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Data aktualizacji 13.09.2019

Data aktualizacji 19.09.2019

Data aktualizacji 26.09.2019


Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia 14.02.2019

Data aktualizacji 18.02.2019

Data aktualizacji 20.02.2019


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów gospodarczych

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze ofert

Data ogłoszenia 07.02.2019

Data aktualizacji 12.02.2019

Data aktualizacji 15.02.2019


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia 2019.01.15

Data aktualizacji 2019.01.28


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM) Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych dla projektu pn.:

 „Informatyzacja Apteki Szpitalnej SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej”.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 28.12.2018

Data aktualizacji 07.01.2019


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy odczynników i materiałów pomocniczych do badań grup krwi dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi .

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 15.11.2018

Data aktualizacji 22.11.2018

Data aktualizacji 23.11.2018

Data aktualizacji 29.11.2018Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawę zestawów komputerowych.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 25.09.2018

Data aktualizacji 28.09.2018

Data aktualizacji 04.10.2018


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów gospodarczych.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania: 01.02.2018 r.

Data aktualizacji 06.02.2018 r.

Data aktualizacji 13.02.2018 r.


O G Ł O S Z E N I E DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ  07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68  O G Ł A S Z A  pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń oznaczonych Nr 017-019 w budynku „C” Szpitala o powierzchni 59,58 m2 usytuowanych na poziomie -1 ( minus jeden) przy ul. Duboisa 68 

Ogłoszenie

Rozstrzygniecie

Data ogłoszenia 14.08.2018

Data aktualizacji 27.08.2018


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy opasek identyfikacyjnych pacjenta

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Data nadania: 26.04.2018 r.

Data aktualizacji 14.05.2018 r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Zaproszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania: 06.04.2018 r.

Data aktualizacji 26.04.2018 r.


Dostawa materacy szpitalnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej .

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie

Data nadania: 08.03.2018 r.

Data aktualizacji 16.03.2018 r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawę zestawów narzędzi na Blok Operacyjny SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej .

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacje o wyborze ofert

Data nadania: 22.02.2018 r.

Data aktualizacji 27.02.2018 r.

Data aktualizacji 06.03.2018 r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Data nadania: 09.02.2018 r.

Data aktualizacji 13.02.2018 r.

Data aktualizacji 15.02.2018r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie

przygotowania i przeprowadzenia 3 (trzech) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są dostawy sprzętu i aparatury medycznej, wykonanie dokumentacji budowlanej wykonawczej oraz roboty budowlane w ramach projektu: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data nadania: 31.01.2018 r.

Data aktualizacji 05.02.2018 r.

Data aktualizacji 07.02.2018r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów technicznych branży elektrycznej.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja o wyborze oferty

Unieważnienie wyboru wykonawcy w zakresie pakietu 1

Data nadania: 25.01.2018 r.

Data aktualizacji 30.01.2018 r.

Data aktualizacji 31.01.2018 r.

Data aktualizacji 02.02.2018 r.

Data aktualizacji 14.02.2018 r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów technicznych branży hydraulicznej i budowlanej.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Data nadania: 25.01.2018 r.

Data aktualizacji 01.02.2018r


Zaproszenie do udziału

na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są dostawy sprzętu i aparatury medycznejorazroboty budowlane w ramach projektu: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1, Zał nr 2 (doc)

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi2

Unieważnienie

Data nadania: 12.01.2018 r.

Data aktualizacji 16.01.2018 r.

Data aktualizacji 18.01.2018 r.

Data aktualizacji 30.01.2018 r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawę artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacje o wyborze ofert

Data nadania: 18.01.2018 r.

Data aktualizacji 23.01.2018 r.

Data aktualizacji 29.01.2018 r.


Zaproszenie do udziału

Wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Data nadania: 15.01.2018 r.

Data aktualizacji 16.01.2018 r.

Data aktualizacji 25.01.2018 r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy odczynników do badań grup krwi dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 30.11.2017

Data aktualizacji 04.12.2017

Data aktualizacji 06.12.2017


O G Ł O S Z E N I E DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ  07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68  O G Ł A S Z A  pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń oznaczonych Nr 017-019 w budynku „C” Szpitala o powierzchni 59,58 m2 usytuowanych na poziomie -1 ( minus jeden) przy ul. Duboisa 68 

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 07.12.2017

Data aktualizacji 15.12.2017


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy odczynników i materiałów pomocniczych do badań grup krwi dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi .

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi. Przesunięcie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowedzi 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 27.10.2017

Data aktualizacji 31.10.2017

Data aktualizacji 02.11.2017

Data aktualizacji 03.11.2017

Data aktualizacji 20.11.2017


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa elewacji budynku kotłowni

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłsozenie

Informacja o wyborze oferty

Data zamieszczenia 15.09.2017

Data aktualizacji 25.09.2017


Dostawy materiałów gospodarczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie

Data nadania 2017.02.02

Data nadania 2017.02.16


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej . 

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 12.01.2017

Data aktualizacji: 16.01.2017

Data aktualizacji: 23.01.2017


Uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 13.12.2016r.

Data aktualizacji 20.12.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

na dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do badań immunohematologicznych dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi 

Zapytanie ofertowe

Pytania

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 11.10.2016

Data aktualizacji 17.10.2016

Data aktualizacji: 25.10.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Wymiana istniejącego kotła Paromat –Triplex – Rn zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 22.08.2016

Data aktualizacji: 26.08.2016

Data aktualizacji: 30.08.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

R

emont tarasu i balkonu budynku głównego szpitala i łącznika „C”

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data dodania: 19.08.2016

Data aktualizacji 29.08.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy opasek identyfikacyjnych pacjenta 

Zapytanie ofertowe

Data dodania: 02.05.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów technicznych

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO

Ogłoszenie

Modyfikacja

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 16.06.2016

Data aktualizacji 20.06.2016

Data dodania: 21.06.2016

Data aktualizacji 29.06.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy opasek identyfikacyjnych pacjenta 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 02.05.2016

Data aktualizacji: 11.05.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy druków

Zapytanie ofertowe

Informacj o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 22.04.2016

Data aktualizacji: 02.05.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki . 

Zapytanie ofertowe

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 2

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 11.02.2016

Data aktualizacji: 12.02.2016

Data aktualizacji: 15.02.2016

Data aktualizacji: 18.02.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 na dostawy materiałów gospodarczo - technicznych.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 08.02.2016

Data aktualizacji: 17.02.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na 

opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska oraz przebudowę i doposażenie SOR”

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 03.02.2016r.

Data aktualizacji 18.02.2016


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do badań immunohematologicznych dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi . 

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 26.10.2015

Data aktualizacji: 30.10.2015

Data aktualizacji: 04.11.2015


Wykonanie sieci komputerowej według dokumentacji projektowej w zakresie I etapu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia 21.08.2015

Data aktualizacji 31.08.2015r.


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy produktów leczniczych

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Infomrajca o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 2015.06.03 r.

Data aktualizacji: 09.06.2015

Data aktualizacji: 12.06.2015


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy druków

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 18.03.2015

Data aktualizacji: 27.03.2015

-----------------------------------

Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na wykonanie punktów dostępu do Internetu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Zawarcie umowy

Data nadania: 12.03.2015

Data aktualizacji: 17.03.2015

Data aktualizacji 23.03.2015

Data aktualizacji: 01.04.2015


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów gospodarczych i środków czystościowych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 23.02.2015

Data aktualizacji: 06.03.2015

----------------------------------------

Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) 

na dostawy wyrobów medycznych

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data nadania 20.11.2014

Data aktualizacji: 26.11.2014

Data aktualizacji: 02.12.2014

------- 

Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów technicznych branży elektrycznej .

Zapytanie ofertowe

 Inf. o wyborze najkorystniejszej oferty 

Data dodania: 06.10.2014

Data aktualizacji: 13.10.2014 

------------------------------------

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy materiałów technicznych branży sanitarnej

 Zaproszenie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

 Data nadania 07.05.2014r.

Data aktualizacji: 16.05.2014


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy

 

na dostawy opasek identyfikacyjnych pacjenta

Zaproszenie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 11.04.2014

Data aktualizacji: 16.04.2014

Data aktualizacji: 23.04.2014


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy wody mineralnej wraz z dzierżawą dystrybutorów .

Zaproszenie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 24.03.2014

Data aktualizacji: 28.03.2014


Zaproszenie do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy wody mineralnej wraz z dzierżawą dystrybutorów .

Zaproszenie ofertowe

Uniewaznienie

Data dodania: 17.03.2014

Data aktualizacji: 24.03.2014


Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy druków

Zaproszenie ofertowe

Wzory druków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 13.03.2014

Data aktualizacji: 19.03.2014


Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy sprzętu komputerowego

Zaproszenie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Data dodania: 11.03.2014

Data aktualizacji: 17.03.2014


Dostawy produktów leczniczych

zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Zaproszenie ofertowe

Ogłoszenie o wyborze ofert

Data dodania: 03.03.2014

Data aktualizacji: 10.03.2014


Dostawy materiałów gospodarczych i środków czystościowych

zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Zaproszenie ofertowe

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 27.02.2014

Data aktualizacji: 05.03.2014