W dniu 28 lutego 2018r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

23.02.2018

00:00

w dniu 28 lutego 2018r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

szukaj:


 

 ----------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 

 Ogólnopolski Konkurs

 "Uzdrowić Szpitale"

 
 
 
 
   
 
UE_EFRR_rgb-1
 
 
 
 
 
 
             
       
   Galeria - Szpital w obiektywie
 
 
 
 

 

 

ODWIEDZINY W SZPITALU


 

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2014 Dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2014r)

REGULAMIN ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
 
1. Odwiedziny pacjentów leczonych w szpitalu odbywają się codziennie                    w godz. 600 – 2200.
2. W Oddziale Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się w godz. 1000-1200             i w godz. 1600 – 1800, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.
3. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym odwiedziny odbywają się w godz. 1400 – 1700, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.
4. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze względu na specyfikę oddziału odwiedziny odbywają się 24 h na dobę, każdorazowo za zgodą lekarza dyżurnego. 
5. Preferowane godziny odwiedzin pacjentów w pozostałych oddziałach ustalają Ordynatorzy/ Kierownicy.
6. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może zostać wprowadzony zakaz odwiedzania chorych, o czym pacjenci zostaną powiadomieni oraz wywieszone zostanie stosowne ogłoszenie.
7. Pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby, z wyjątkiem Oddziału Położniczego, gdzie pacjentka może przyjmować 1 osobę odwiedzającą.
8. Matki dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrycznym mają prawo do sprawowania osobistej opieki całodobowo za opłatą (obejmującą m.in. dodatkowe łóżko, korzystanie z mediów) przewidzianą przez cennik Szpitala.
9. Podczas wizyt lekarskich w sali chorych, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające zobowiązane są opuścić salę.
10. Osoby odwiedzające chorych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii                   i Sali pooperacyjnej, obowiązuje nałożenie fartucha ochronnego, który znajduje się w miejscu dostępnym dla odwiedzających.
11. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej, z widocznymi zmianami skórnymi, będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych.
12. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
1) pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,
2) zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
3) podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
4) zachowania czystości i porządku,
5) korzystania z krzeseł i taboretów - zabrania się siadania na łóżkach chorych,
6) szanowania mienia szpitalnego a szczególnie przestrzegania zakazu manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami, a                           o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w ich działaniu należy niezwłocznie powiadomić lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.
13. Osobom odwiedzającym zabrania się:
1) dostarczania chorym napojów alkoholowych,
2) pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego,
3) wprowadzania zwierząt,
4) przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
5) przebywania w innych salach niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
6) filmować i fotografować osób przebywających na oddziale,
7) handlu obnośnego.
14. Wizyty w Oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych - wejście na Oddział po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji SPZZOZ, w terminie i miejscu ustalonym                        z Ordynatorem Oddziału.
15. Personel ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie oddziału.
16. Na terenie SPZZOZ-u obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 

 

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka